Full Name: Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghayman bin Khuthayn bin Amr bin Al-Harith al-Asbahi al-Madani
Born: 711 CE, 93 AH, Madina, Saudi Arabia
Died: 795 CE, 179 AH, Medina, Saudi Arabia
Ethnicity Arab
Era Islamic Golden Age
Jurisprudence: Founder of Maliki Fiqh
Main Interest: Hadith, Fiqh
Notable Idea: Maliki Madhhab

Showing all 11 results